Kvetinové vône

Zobrazené produkty

Jasmín + ruža + orchidea 10ml Väčší náhľad

Jazmín + ruža + orchidea 10ml

0607

Popis vône: svieža ovocná, kvetinová
Parfum do kozmetiky: pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy 
 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Skladom

1,29 €

Viac informácií

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
Bezpečnostný list k stiahnutiu na záložke DOKUMENTY
 
 
Popis vône
          svieža ovocná, kvetinová
 
Použitie
Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy 
 
Doporučené dávkovanie
Kozmetika 0,1-0,2%
 
Objem
10 ml
 
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 

 

Varovanie
H315 Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádob

K stiahnutiu