Luxusné dámske parfumy

Zobrazené produkty

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky DELICIOUS 10ml

0715

Kvalitná imitácia značkového parfumu BE DELICIOUS DKNY
Popis vône: ľahká, vzdušná, ovocná
Parfum do kozmetiky: pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy
Výroba toaletnej a parfumovanej vody a parfumu
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Skladom

1,48 €

Viac informácií

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
Bezpečnostný list k stiahnutiu na záložke DOKUMENTY
 
Popis vône
ľahká, vzdušná, ovocná
 
Použitie
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy
toaletná a parfumovaná voda, parfum
 
Doporučené dávkovanie
mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy 0,1-0,2%
kolínska voda 5%
toaletná voda 8%
parfumová voda 18%
parfum 38%
 
Návod na výrobu liehovej kozmetiky nájdete na našom blogu
Objem
10 ml

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu …

K stiahnutiu