Éterické oleje (silice)

Zobrazené produkty

Tea tree oil 10 ml Väčší náhľad

Tea tree oil 10 ml

0609

Tea tree oil - čajovník 100% prírodný; 10 ml
INCI: Melaleuca Alternifolia Oil
CAS: 85085-48-9
Použitie: Vhodná do aromalampy, sviečok a k výrobe vonných parfumových kompozícií
Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

2,36 €

Viac informácií

INCI
Melaleuca Alternifolia Oil

CAS
85085-48-9

Použitie
silne antiseptický – na ošetrenie rán, popálenín, akné, oparov, áft, štipnutia hmyzom a pod.

Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Nepoužívajte v nezriedenej podobe priamo na pokožku.
Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Upozornenie
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.
Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“. 

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Nebezpečenstvo

H226– Horľavá kvapalina a pary.
H302- Škodlivý po požití.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319– Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335– Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210- Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273- Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280- Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P305 + P351 + P338 -PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

K stiahnutiu