Éterické oleje (silice)

Zobrazené produkty

Borovicová silica 10 ml Väčší náhľad

Borovicová silica 10 ml

0609

Borovicová  silica prírodná; 10 ml
na kozmetické účely

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

1,96 €

Viac informácií

INCI
Pinus Sylvestris Leaf Oil

CAS
8023-99-2

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže. Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K Stiahnutiu“. 

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410– Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210– Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241 – Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ zariadenie do výbušného prostredia.
P301 + P310– PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303+P361+P353– PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405– Uchovávajte uzamknuté.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

K stiahnutiu