Luxusný pánsky parfum do kozmetiky VICTOR 10ml Väčší náhľad

Luxusný pánsky parfum do kozmetiky VICTOR - parfumová kompozícia 10ml

0608

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu HUGO BOSS HUGO
Vôňa: svieža fougerová    
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,48 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Vôňa: svieža fougerová

Použitie v produktoch

pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy

Doporučené dávkovanie

kozmetika: 0,1-0,2 %
kolínska voda: 5 %
toaletná voda: 8 %
parfumová voda: 18 %
parfum: 38 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Krajina pôvodu

Balenie

v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

Čierne pánske mydlo

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/200

Varovanie
Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, Butylphenyl methylpropional, Linalylacetate, PIPERONAL - Heliotropin, Eugenol, 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Citronellol, Geraniol
H315–Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361– Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352– PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391– Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.
 
 

List

Objem10ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre mužov

K stiahnutiu