• Výhodné balenie
Luxusný pánsky parfum do kozmetiky VICTOR 10ml Väčší náhľad

Luxusný pánsky parfum do kozmetiky VICTOR - parfumová kompozícia 100ml

091-008_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu HUGO BOSS HUGO

Vôňa: svieža fougerová    
INCI: parfum
UFI: XW04-E92H-N00T-M1C6

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

XW04-E92H-N00T-M1C6

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža fougerová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Kolínska voda: 5 %
Toaletná voda: 8 %
Parfumová voda: 18 %
Parfum: 38 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

Čierne pánske mydlo

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/200

Varovanie

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalylacetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, PIPERONAL, Eugenol, Veramoss-Evernyl, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Citronellol, Geraniol, 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal, ESTRAGOLE
Alergény: Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Benzoate, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Limonene, Citral, Benzyl Cinnamate, Farnesol, Benzyl Salicylate, Isoeugenol, Cinnamyl Alcohol

H315–Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352– PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

 

 

 

List

Objem100ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre mužov

K stiahnutiu