Mydlová hmota TUHÝ ŠAMPÓN 0,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota TUHÝ ŠAMPÓN 0,5kg

010-0854

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL SS má rastlinný základ a je vyrobená s prídavkom aloe vera a s kondicionačnou prísadou, neobsahuje SLS. Slúži k domácej výrobe tuhého šampónu. Hmotu stačí roztopiť, pridať vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a tuhý šampón je hotový. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

4,60 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu".

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Neobsahuje SLS (Sodium Lauryl Sulfate).

  • Obsahuje prášok zo šťavy aloe vera a kondicionačnú prísadu.

  • Slúži k domácej výrobe nepriehľadných tuhých šampónov rôznych tvarov.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Vhodná na krájanie alebo tvarovanie.

Vzhľad: pri 25°C nepriehľadná pevná látka

Farba: biela až krémovo biela

Vôňa: charakteristická

Penivosť: dobrá

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

pH : cca 10,5 (pri 20 oC)

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

Súvisiace recepty na našom blogu

Tuhý šampón s ílom

Tuhý žihľavový šampón

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodná soľ laurylether síranu, Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu