Mydlová hmota TUHÝ ŠAMPÓN 0,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota TUHÝ ŠAMPÓN 0,5kg

0854

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL SS má rastlinný základ a je vyrobená s prídavkom aloe vera a s kondicionačnou prísadou, neobsahuje SLS. Slúži k domácej výrobe tuhého šampónu. Hmotu stačí roztopiť, pridať vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a tuhý šampón je hotový.

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

3,19 € s DPH

Viac informácií

INCI

uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu"

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.
  • Neobsahuje SLS (Sodium Lauryl Sulfate).
  • Obsahuje prášok zo šťavy aloe vera a kondicionačnú prísadu.
  • Slúži k domácej výrobe nepriehľadných tuhých šampónov rôznych tvarov.
  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.
  • Vhodná na krájanie alebo tvarovanie.
Vzhľad: pri 25°C nepriehľadná pevná látka
Farba: biela až krémovo biela
Vôňa: charakteristická
Penivosť: dobrá
Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná
pH : cca 10,5 (pri 20 oC)

Využitie v kozmetických produktoch

tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.
Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

nájdete na našom blogu 

Súvisiace recepty na našom blogu

Tuhý šampón s ílom

Tuhý žihľavový šampón

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodná soľ laurylether síranu, Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

 

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu