Mydlová hmota s kozím mliekom 0,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota s kozím mliekom 0,5kg

010-0520

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL GOAT´S MILK má rastlinný základ a je vyrobená s prídavkom kozieho mlieka. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

3,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu".

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Obsahuje kozie mlieko, ktoré má vysoký obsah vitamínov, hlavne vitamínu E a minerálnych látok a je bohaté na mliečne tuky, čo z neho robí ideálny hydratačný prípravok. Zároveň pokožku vyživuje.

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

  • Slúži k domácej výrobe nepriehľadných mydiel rôznych tvarov.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Vynikajúca stálosť farieb aj pri dlhodobom udržiavaní vysokej teploty.

  • Vhodná na krájanie alebo tvarovanie.

  • Výborne pení.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: takmer biela, nepriehľadná

Vôňa: mierna, charakteristická – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote

Rozpustnosť: vo vode miešateľná

Bod tuhnutia/rozmedzie tuhnutia : cca. 100 °C

pH: cca. 10,5 ( 20 °C)

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v plastovom vrecku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate, Sodná soľ laurylether síranu

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu