Mydlová hmota Crystal NS (nerosiaca) 1kg Väčší náhľad

Mydlová hmota Crystal NS (nerosiaca) 1kg

010-1280

Kvalitná priehľadná nerosiaca sa mydlová hmota CRYSTAL NS má rastlinný základ. Slúži k domácej výrobe nebaleného mydla, ktoré odoláva vlhkému prostrediu. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

6,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu".

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Je ideálnou mydlovou hmotou na výrobu priehľadných mydiel, ktoré odolávajú vlhkému prostrediu, aj keď nie sú zabalené do celofánu alebo iného obalu. Je vhodná aj pre tých, čo uprednostňujú bezobalové produkty. 

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

  • Slúži k výrobe priehľadných mydiel rôznych tvarov.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Vysoká transparentnosť umožňuje vyrábať mydlá jasných farieb.

  • Výborne pení.

  • Je vhodná na krájanie alebo tvarovanie.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: transparentná až čiastočne transparentná, príp. krémovo biela (po roztopení vždy číra)

Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

pH: cca 10,5

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodná soľ laurylether síranu, Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť1kg

K stiahnutiu