• Výhodné balenie
Mydlová hmota CRYSTAL NATURAL 11,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota CRYSTAL NATURAL 11,5kg

010-0504

Kvalitná polopriehľadná mydlová hmota CRYSTAL NATURAL HF vyrobená  z prírodných ingrediencií, neobsahuje surfaktanty, MPG, sulfáty, parabény, PEG a fenoxyethanol. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu" 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

68,55 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špecifikácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ, obsahuje vysoký podiel prírodných zložiek.

  • Neobsahuje povrchovo aktívne látky ani mono-propylénglykol, PEG (Polyetylén glykol), žiadne parabény ani fenoxyetanol.

  • Slúži k výrobe priehľadných domácich mydiel rôznych tvarov. 

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: krémovo biela – čiastočne transparentná

Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

Účinky v kozmetike

  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Vcelku (veľká kocka) v kartónovej krabici.

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 + P310 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

List

Hmotnosť11,5kg

K stiahnutiu