Mydlová hmota CRYSTAL WST 0,5kg Väčší náhľad

Mydlová hmota CRYSTAL WST 0,5kg

010-0513

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL WST vyrobená z prírodných ingrediencií. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové. 

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu"

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

3,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

Uvedené v špecifikácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.

  • Slúži k domácej výrobe nepriehľadných mydiel rôznych tvarov. 

  • S prídavkom oxidu titaničitého na dosiahnutie nepriehľadnosti.

  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.

  • Vynikajúca stálsoť farieb aj pri dlhodobom udržiavaní vysokej teploty.

  • Vhodné na krájanie alebo tvarovanie.

Vzhľad: pri 25°C pevná látka

Farba: biela

Vôňa: neutrálna – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici

Penivosť: dobrá

Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote

Rozpustnosť: vo vode rozpustná

pH : cca 10,0

Bod topenia: cca 55 °C

Bod varu: cca 100 °C

Účinky v kozmetike

Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.

Využitie v kozmetických produktoch

Tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

Nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v igelitovom vrecku

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

Nájdete na našom blogu.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate, Sodná soľ laurylether síranu

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 + P310 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

List

Hmotnosť0,5kg

K stiahnutiu