Mydlový základ

Zobrazené produkty

Mydlový koncentrát 1l Väčší náhľad

Mydlový koncentrát 1l

0557

Mydlový koncentrát 1l slúži k domácej výrobe kvalitných šampónov, sprchových gelov, peny do kúpeľa a tekutého mydla.
Z 1l koncentrátu jednoduchým spôsobom vyrobíte až 5 litrov vysoko aktívneho prostriedku osobnej hygieny.
surovina na výrobu kozmetiky

Viac detailov

Skladom

5,31 €

Viac informácií

Mydlový koncentrát zriedite s vodou (alebo výluhom z byliniek), pridáte vôňu a farbu podľa vlastného výberu, konzervant a zmes zahustíte pridaním vákuovej soli.
Návod na použiti koncentrátu s doporučeným pomerom jednotlivých zložiek najdete tu.
 
Zloženie:
 • voda – do 50%
 • lauryl ether sulfát sodný (povrchovo aktívna látka pre čistenie a penenie) – do 50%
 • propylenglykol (zvlhčujúca látka, tiež k úprave viskozity) – do 5%
 • chlorid sodný – soľ (k úprave viskozity) – do 5%
 • cocamineoxid (povrchovo aktívna látka pre čistenie a penenie a kondicionovanie) – do 5%
 • cocamidopropylbetain (povrchovo aktívna látka pre úpravu penenia a jemnosti)– do 5%
 • kyselina citrónová (pre úpravupH) – 0,1-1,0%
 • tetrasodium EDTA (chelatačnázložka) -0,1-1,0%
 • polyquaternium-7 (kondicionovanievlasovakože) -0,1-1,0%
 • methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, magnesium chloride, magnesium nitrate (konzervanty) <0,1%
 • pH 6-7
 
Objem: 1l
 
Vyrobený vo Veľkej Británii.
 
Balený v plastovej fľaši.
 
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 

Nebezpečenstvo

H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P332+313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

K stiahnutiu