Mydlový koncentrát 1l Väčší náhľad

Mydlový koncentrát 1l

0557

Mydlový koncentrát je 34%-tná aktívna koncentrovaná zmes povrchovo aktívnych látok na domácu výrobu šampónov, sprchových gélov, tekutého mydla alebo prípravkov do kúpeľa. Z 1l koncentrátu jednoduchým spôsobom vyrobíte až 5 litrov vysoko aktívneho prostriedku osobnej hygieny. Je možné primiešať silice, vône a farby podľa vlastného výberu a tiež konzervant.

surovina na výrobu kozmetiky

Viac detailov

Skladom

5,84 € s DPH

Viac informácií

INCI

viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“

Charakteristika

Vzhľad: číra až mierne zakalená viskózna kvapalina
Farba: bezfarebná
Vôňa: slabá
Rozpustnosť: s vodou miešateľný
pH: 6.0 – 7.0
Viskozita (25 °C): 2000 – 6000 cps

Účinky v kozmetike

  • Má čistiace účinky na pokožku.
  • Pridaním aktívnych kozmetických surovín je možné vytvoriť vlastné kozmetické produkty s požadovanými vlastnosťami.

Použitie v kozmetických produktoch

šampóny, sprchové gély, tekuté mydlá, prípravky do kúpeľa

Ide o koncentrát, ktorý je nutné riediť:

2 diely koncentrátu + 8 dielov vody až 
4 diely koncentrátu + 6 dielov vody

Postup výroby

  1. Mydlový koncentrát nalejte do vhodnej nádoby spolu s vodou (príp. s výluhom z byliniek) v pomere 15-25% : 85-75% (koncentrát : voda/výluh z byliniek).
  2. Pridajte esenciálny olej alebo vôňu max. do 0,5% celkového objemu, konzervant a príp. aj farbu a ďalšie kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry. Miešajte ručne po dobu 10–15 minút, kým nie je zmes homogénna a hladká.
  3. Za stáleho miešania pridávajte do zmesi vákuovú soľ až do zhustnutia zmesi na požadovanú konzistenciu.
  4. Vyrobený produkt naplňte do vybraných obalov.

UPOZORNENIE: Pridané prísady (esenciálny olej/vôňa, farba, výluh, aktívne látky atď.) môžu zmeniť konzistenciu finálneho produktu tak, že ho už nebude možné viac zahustiť. Preto odporúčame vyskúšať si ich vopred na malej vzorke.

Súvisiace recepty na našom blogu

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

v plastovej fľaši so šróbovacím uzáverom

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P332+313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

K stiahnutiu