Mydlový koncentrát 1l Väčší náhľad

Mydlový koncentrát 1l

0557

Mydlový koncentrát je 34%-tná aktívna koncentrovaná zmes povrchovo aktívnych látok na domácu výrobu šampónov, sprchových gélov, tekutého mydla alebo prípravkov do kúpeľa. Z 1l koncentrátu jednoduchým spôsobom vyrobíte až 5 litrov vysoko aktívneho prostriedku osobnej hygieny. Je možné primiešať silice, vône a farby podľa vlastného výberu a tiež konzervant.

surovina na výrobu kozmetiky

Viac detailov

Skladom

5,84 € s DPH

Viac informácií

INCI
viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“

Charakteristika
Vzhľad: číra až mierne zakalená viskózna kvapalina
Farba: bezfarebná
Vôňa: slabá
Rozpustnosť: s vodou miešateľný
pH: 6.0 – 7.0
Viskozita (25 °C): 2000 – 6000 cps

Účinky v kozmetike
  • Má čistiace účinky na pokožku.
  • Pridaním aktívnych kozmetických surovín je možné vytvoriť vlastné kozmetické produkty s požadovanými vlastnosťami.

Použitie v kozmetických produktoch
šampóny, sprchové gély, tekuté mydlá, prípravky do kúpeľa

Ide o koncentrát, ktorý je nutné riediť:
2 diely koncentrátu + 8 dielov vody až
4 diely koncentrátu + 6 dielov vody

Návod na použitie koncentrátu s doporučeným pomerom jednotlivých zložiek najdete tu.

Krajina pôvodu
Veľká Británia

Balenie
v plastovom fľaši so šróbovacím uzáverom

Upozornenie
Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Súvisiace recepty na našom blogu

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P332+313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

K stiahnutiu