Odstraňovač bubliniek s rozprašovačom - 100ml Väčší náhľad

Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bubliniek s rozprašovačom - 100ml

0646

99,8% Izopropylalkohol (IPA), ďalšie názvy Izopropylalkohol, Izopropanol, IPA, objem 100ml s rozprašovačom. Slúži na odstraňovanie bubliniek na povrchu mydla a pri vkladaní dekoračných predmetov do ešte horúcej mydlovej hmoty. Pri výrobe viacfarebných mydiel zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty. Používa sa aj na dezinfekciu obalov, náradia, pomôcok a rôznych povrchov a na výrobu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

INCI: Izopropylalkohol
CAS: 67-63-0

Použitie: na kozmetické účely.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

1,79 € s DPH

Viac informácií

POZOR! Maximálny povolený objem odstraňovača bubliniek na 1 objednávku je 0,6 litra!! Tj. môžete si objednať napr. 6 ks odstraňovača bubliniek s rozprašovačom 100ml alebo 3 ks odstraňovača bubliniek 200ml, príp. ich kombináciu do objemu 0,6 litra.


Chemický vzorec

C3H8O

INCI

Isopropylalkohol

CAS

67-63-0

EINECS

200-661-7

Charakteristika

Tento viac ako 99% alkohol je nevyhnutnou pomôckou každého výrobcu mydla a kozmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mydla (postriekaním na práve vyliatu mydlovú hmotu), zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty. Slúži tiež na dezinfekciu obalov, náradia, pomôcok a rôznych povrchov, aj na výrobu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
Vzhľad: číra kvapalina
Farba: bez farby
Vôňa: alkoholová
Hustota (pri 20°C): 0,785 – 0,790 kg/m3
Rozpustnosť: neobmedzene miešateľná s vodou a mnohými ďalšími rozpúšťadlami
Bod vzplanutia: 13 oC
Počiatočný bod varu/ rozmedzie bodu varu: 82,0 – 83,0 oC

Účinky v kozmetike

VÝROBA GLYCERÍNOVÝCH MYDIEL:
  • Ako už napovedá jeho názov, pomôže Vám zbaviť sa bubliniek tak na spodnej časti mydla ako aj pri vkladaní dekoračných predmetov do ešte horúcej mydlovej hmoty. Stačí ním postriekať práve vyliatu mydlovú hmotu a všetky bublinky zmiznú.
  • Zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty pri výrobe viacvrstvových mydiel, t.j. po nastriekaní mydlovej hmoty sa jednotlivé vrstvy lepšie spoja.

VÝROBA MYDIEL  ZA STUDENA:

  • Postriekaním hotových mydiel zabránite usadzovaniu sodného prachu.

Upozornenie: Pri použití intenzívne vetrajte, pretože sa rýchlo vyparuje. Chráňte pred teplom - ide o horľavinu!

Použitie v kozmetických produktoch

glycerínové mydlá, mydlá vyrábané za studena

Balenie

v plastovej fľaši s rozprašovačom

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Súvisiace recepty na našom blogu

Prírodný repelent

Dezinfekcia

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 – Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P262 – Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Nebezpečné zložky: Propan-2-ol

K stiahnutiu