Odstraňovač bubliniek s rozprašovačom - 100ml Väčší náhľad

Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bubliniek s rozprašovačom - 100ml

181-0646

Izopropylalkohol (IPA), ďalšie názvy Izopropylalkohol, Izopropanol, IPA, objem 100ml s rozprašovačom. Slúži na odstraňovanie bubliniek na povrchu mydla a pri vkladaní dekoračných predmetov do ešte horúcej mydlovej hmoty. Pri výrobe viacfarebných mydiel zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty. Používa sa aj na dezinfekciu obalov, náradia, pomôcok a rôznych povrchov a na výrobu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

INCI: Izopropylalkohol 
CAS: 67-63-0 
Použitie: na kozmetické účely. 

Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

1,80 € s DPH

Viac informácií

POZOR! Maximálny povolený objem odstraňovača bubliniek na 1 objednávku je 0,6 litra!! Tj. môžete si objednať napr. 6 ks odstraňovača bubliniek s rozprašovačom 100ml alebo 3 ks odstraňovača bubliniek 200ml, príp. ich kombináciu do objemu 0,6 litra.

INCI

Isopropylalkohol

CAS

67-63-0

EINECS

200-661-7

Charakteristika

Tento viac ako 90% alkohol je nevyhnutnou pomôckou každého výrobcu mydla a kozmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mydla (postriekaním na práve vyliatu mydlovú hmotu), zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty. Slúži tiež na dezinfekciu obalov, náradia, pomôcok a rôznych povrchov, aj na výrobu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Vzhľad: číra kvapalina

Farba: bez farby

Vôňa: alkoholová

Relatívna hustota (pri 20°C): 0,786

Rozpustnosť: vo vode úplne rozpustný

Bod topenia: -89 °C

Bod varu/ rozmedzie bodu varu: 82 °C

Bod vzplanutia: 12 °C

Teplota samovznietenia: > 350 °C

Účinky v kozmetike

Výroba glycerínových mydiel:

Ako už napovedá jeho názov, pomôže Vám zbaviť sa bubliniek tak na spodnej časti mydla ako aj pri vkladaní dekoračných predmetov do ešte horúcej mydlovej hmoty. Stačí ním postriekať práve vyliatu mydlovú hmotu a všetky bublinky zmiznú.
Zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty pri výrobe viacvrstvových mydiel, t.j. po nastriekaní mydlovej hmoty sa jednotlivé vrstvy lepšie spoja.

Výroba mydiel za studena:

Postriekaním hotových mydiel zabránite usadzovaniu sodného prachu.

Použitie v kozmetických produktoch

Glycerínové mydlá, mydlá vyrábané za studena

Balenie

V plastovej fľaši s rozprašovačom.

Upozornenie

Pri použití intenzívne vetrajte, pretože sa rýchlo vyparuje.

Chráňte pred teplom - ide o horľavinu!

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Súvisiace recepty na našom blogu

Viacfarebné maľované šumivky

Prírodný repelent

Dezinfekcia

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Propan-2-ol

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P261 – Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P304 + P340 + P312 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.P312 – Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P403 + P235 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

K stiahnutiu