Odstraňovač bubliniek - 200ml Väčší náhľad

Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bubliniek - 200ml

0647

99,8% Isopropylalkohol (IPA);

INCI Isopropylalkohol;

CAS 67-63-0;

Ďalšie názvy Izopropylalkohol, Izopropanol, IPA;

Objem 200 ml;

Použitie kozmetické účely

Viac detailov

Skladom

1,99 € s DPH

Viac informácií

POZOR! Maximálny povolený objem odstraňovača bubliniek na 1 objednávku je 1 liter, t.j. 5 ks odstraňovača bubliniek 200ml!

Chemický vzorec
C3H8O
INCI
Isopropylalkohol
CAS
67-63-0
Charakteristika
Tento viac ako 99% alkohol je nevyhnutnou pomôckou každého výrobcu mydla a kozmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mydla (postriekaním na práve vyliatu mydlovú hmotu), zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty. Slúži tiež na dezinfekciu obalov, náradia, pomôcok a rôznych povrchov.
Vzhľad: číra kvapalina
Farba: bez farby
Vôňa: alkoholová
Hustota (pri 20°C): 0,785 – 0,786 kg/l 
Rozpustnosť: plne miešateľný s vodou
Bod topenia/ rozmedzie bodu topenia: - 89,5 oC
Bod varu/ ozmedzie bodu varu: 82 oC
Bod vzplanutia: 12 oC 
Teplota samovznietenia: 425 °C
pH: neutrálne
Účinky v kozmetike

VÝROBA GLYCERÍNOVÝCH MYDIEL:

  • Odstraňuje bublinky tak na spodnej časti mydla ako aj pri vkladaní dekoračných predmetov do ešte horúcej mydlovej hmoty. Stačí ním postriekať práve vyliatu mydlovú hmotu a všetky bublinky zmiznú.
  • Zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev mydlovej hmoty pri výrobe viacvrstvových mydiel, t.j. po nastriekaní mydlovej hmoty sa jednotlivé vrstvy lepšie spoja.

VÝROBA MYDIEL ZA STUDENA:

  • Postriekaním hotových mydiel zabraňuje usadzovaniu sodného prachu.

Upozornenie: Pri použití intenzívne vetrajte, pretože sa rýchlo vyparuje. Chráňte pred teplom - ide o horľavinu!

Použitie v kozmetických produktoch
glycerínové mydlá, mydlá vyrábané za studena, dezinfekcia
Balenie
v plastovej fľaši so šróbovacím uzáverom
Upozornenie
Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Súvisiace recepty na našom blogu

Dezinfekcia

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403 + P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Nebezpečné zložky: Propan-2-ol

K stiahnutiu