Bergamotová silica 10 ml Väčší náhľad

Bergamotová silica 200ml

0609

100% prírodný esenciálny olej.

INCI: CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL
CAS: 8007-75-8

Nepoužívať na pokožku v koncentrovanej forme!

Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Dočasne vypredané

21,16 € s DPH

Viac informácií

INCI
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL

CAS
8007-75-8

Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Vôňa: charakteristická bergamotová, citrusovo-drevitá

Vzhľad: číra tekutina bez usadenín a mechanických nečistôt
Farba: žltozelená
Vôňa: charakteristická
Hustota (pri 20 °C): 0,8750 – 0,9000 g/cm3 
Bod vzplanutia: 58 °C

Účinky v kozmetike

  • Má čistiace účinky na pleť.
  • Je skvelá na mastnú pleť, odstraňuje prebytočný maz, pomáha uvoľniť póry a zjednotiť tón pleti.
  • Má dezinfekčné a antiseptické účinky, upokojuje podráždenú a poškodenú pokožku.
  • Je vhodná na masáže, pomáha uvoľniť svalové napätie.
  • Redukuje tvorbu mazu vo vlasovej pokožke, pomáha v boji proti lupinám.
  • Pre svoje relaxačné a upokojujúce účinky je obľúbená v aromaterapii.
  • Po aplikácii silice nevystavujte pokožku slnečnému žiareniu!

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Alergény: Limonene, Linalool

Krajina pôvodu:

Balenie:
v sklenených fľaškách s kvapkacím uzáverom (2 x 100ml)

Upozornenie:
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu, zoznam alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Nebezpečné látky: D-Limonen, linalool, gama-Terpinen, beta-Pinen, alfa-Pinen
H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410– Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210– Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P260- Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+ P330+ P331- PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P310- Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
P333+ P313- Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+ P364- Kontaminovaný odev vyzlečte. A pred ďalším použitím vyperte.
Alergény: Limonene, Linalool

List

Objem200ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu