Mandarinková silica 10ml Väčší náhľad

Mandarinková silica 10ml

0609

Mandarinková silica; prírodná; 10 ml
na kozmetické účely 
Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

1,44 € s DPH

Viac informácií

INCI

Citrus Nobilis Peel Oil
CAS
84929-38-4

Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica je lisovaná z kôry mandarínky, Citrus nobilis, citrónovník ušľachtilý - mandarínka king, rutovitá.
Vôňa: charakteristická citrusová, jemná, sladká, osviežujúca

Vzhľad: číra kvapalina
Farba: sýta oranžová
Hustota (pri 20 °C): 0,8400 - 0,8520 g/cm3
Bod vzplanutia: 49 oC

Účinky v kozmetike

  • Je bohatá na vitamíny, živiny, minerály a antioxidanty, pomáha neutralizovať voľné radikály, ktoré poškodzujú kožné bunky.
  • Pre svoje anti-aging vlastnosti je výbornou zložkou produktov proti starnutiu pokožky. Pôsobí exfoliačne, redukuje jemné línie a vrásky, pomáha udržať pokožku pevnú a pružnú, vyrovnáva farebný tón pleti a eliminuje škvrny.
  • Má antibakteriálne, protizápalové, antisteptické a fungicídne vlastnosti, urýchľuje hojenie rán a upokojuje podráždenú pokožku.
  • Je vhodná na pleť so skonom k akné.
  • Pridáva sa do nosného oleja pri masážach na uvoľnenie svalových kŕčov, chráni pred celulitídou, pomáha odbúrať napätie a stres.
  • V aromaterapii je obľúbená pre svoje relaxačné a upokojujúce vlastnosti, uvoľňuje stres a úzkosť, pomáha pri nespavosti.

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp

Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Alergény: Limonene, Citral, Linalool

Krajina pôvodu:

Balenie:
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu, zoznam alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Prírodná bieliaca zubná pasta


OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Alergény: Limonene, Citral, Linalool
Nebezpečné zložky: D-Limonen, gama-Terpinen, beta-Pinen, alfa-Pinen, methyl-N-methylanthranilát
H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304- Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410– Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210– Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261- Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+ P310– PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302+P352- PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P331– Nevyvolávajte zvracanie.
P333+P313- PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P362- Kontaminovaný odev vyzlečte. A pred ďalším použitím vyperte. 
P403+P235- Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. 
P501– Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu