Sada na výrobu tekutého mydla a šampónu Väčší náhľad

Sada na výrobu tekutého mydla a šampónu

Sada obsahuje ingrediencie potrebné na výrobu 1 litru tekutého mydla, šampónu, sprchového gélu alebo peny do kúpeľa.

Viac informácií

Skladom

2,65 € s DPH

Zvoľte si variant

Pred pridaním do košíka si vyberte variant

Viac informácií

Sada obsahuje:

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

H315: Dráždi kožu.

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P332+313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+351+338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

List

Sada na výrobuTekutého mydla a šampónu