Materiál na šumivé bomby do kúpeľa

0638

Materiál na šumivé bomby do kúpeľa; 1,2 kg
z toho: 600g sóda bikarbona, 400g kyselina citrónová jemná - monohydrát, 200g kukuričný škrob
suroviny na výrobu kozmetiky

Viac detailov

Skladom

2,79 € s DPH

Viac informácií

Materiál na šumivé bomby do kúpeľa obsahuje

Celková hmotnosť
1,2 kg

Balenie
v sáčkoch so zipsom

Kyselina citrónová - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Pozor
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Upozornenie
Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži. 
Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K Stiahnutiu“.
Súvisiace recepty na našom blogu

Valentínske šumivky s morskou soľou

Šumivky s kozím mliekom

Šumivé bomby do kúpeľa

K stiahnutiu