Ruža 10ml Väčší náhľad

Ruža - parfumová kompozícia 10ml

090-051_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: kvetinová, ružová 
INCI: parfum 
UFI: E7N5-09J5-400T-82U0 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

Parfum

UFI

E7N5-09J5-400T-82U0

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová, ružová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Súvisiace recepty na našom blogu

Vlasový kondicionér s výživnými olejmi

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Phenyl ethyl alkohol, Linalool, Citronellol, Geraniol, Geranyl acetate, Eugenol, 7-Hydroxycitronellal

Alergény: Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Hydroxycitronellal, Benzyl Alcohol, Citral, Limonene

H302 – Škodlivý po požití.

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu