• Výhodné balenie
Vanilka + pomaranč + škorica - antialergický - parfumová kompozícia 10ml Väčší náhľad

Vanilka + pomaranč + škorica - antialergický - parfumová kompozícia 200ml

090-060_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: vanilková, pomarančová, škoricová 
INCI: parfum
UFI: 2N79-Y9FE-Q005-U66R 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

Parfum

UFI

2N79-Y9FE-Q005-U66R

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: vanilková, pomarančová, škoricová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x 100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Linalylacetate, Alpha methyl cinnamic aldehyde, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, PIPERONAL, Beta-pinene, Nerol, d-Limonene, Citral

Alergény: Limonene, Citral, Cinnamal, Citronellol, Benzyl Benzoate, Geraniol, Linalool, Coumarin, Eugenol, Benzyl Alcohol, Isoeugenol, Cinnamyl Alcohol, Anise Alcohol, Benzyl Cinnamate, Farnesol

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu