Nechtík - parfumová kompozícia 10ml Väčší náhľad

Nechtík - parfumová kompozícia 10ml

090-041_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 
Vôňa: bylinná, nechtíková 
INCI: parfum
UFI: 0GWE-T9V4-E001-S38K
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

0GWE-T9V4-E001-S38K

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Vôňa: bylinná, nechtíková

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

kozmetika: 0,1-0,2 %
sviečky: max 4 %
Upozornenie: Toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Krajina pôvodu

Balenie

v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
Varovanie
Nebezpečné látky: Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Linalylacetate, Linalool, Citronellol, d-Limonene, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Mentanylacetat, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1,8 - CINEOLE, Geranyl acetate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal
Alergény: Amyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Citronellol, Benzyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Amylcinnamyl Alcohol, Cinnamyl Alcohol, Citral, Geraniol, Eugenol, Cinnamal, Farnesol
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu