Damašský kvet 10ml Väčší náhľad

Damašský kvet - parfumová kompozícia 30ml

090-015_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky. 

Vôňa: svieža ružová, muškátová
INCI: parfum 
UFI: 63P2-W9X6-G00S-FSJS

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

3,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

63P2-W9X6-G00S-FSJS

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža ružová, muškátová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: Phenyl ethyl alkohol, Citronellol, Geraniol, Nerol, Linalool, Geranyl acetate, Citronellyl formate, Citral, 10-Undecenal ALD C11 UNDECYLENIC, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Methylisoeugenol
Alergény: Citronellol, Geraniol, Linalool, Citral, alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Limonene, Isoeugenol, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Farnesol

H302 – Škodlivý po použití
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318– Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412– Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P301+P312- Po použití: ak máte zdravotné problémy, okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu