Čerstvý tropický 10ml Väčší náhľad

Čerstvý tropický - parfumová kompozícia 10ml

090-012_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: kvetinová, ovocná 
INCI: parfum 
UFI: SWW5-4988-200S-2JPH

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

SWW5-4988-200S-2JPH

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová, ovocná

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, d-Limonene, Hexyl salicylate, Benzylsalicylat, Linalylacetate, Mentanylacetat, Tetrahydrolinalool, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Ethoxymethoxycyclododecane, Acetylcedrene, Citronellol, Beta-pinene, 1,8 - CINEOLE, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Geraniol
Alergény: Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Amyl Cinnamal, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Eugenol, Amylcinnamyl Alcohol, Citral, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate, Anise Alcohol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu