Vône a Silice | Esenciálne oleje

Zobrazené produkty

Damašský kvet 10ml Väčší náhľad

Damašský kvet - parfumová kompozícia 35 ml

0607

Parfumová kompozícia – koncentrovaná zmes

surovina na výrobu kozmetiky


Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Skladom

3,28 €

Viac informácií

INCI
parfum
Charakteristika
Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža ružová, gerániová

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Krajina pôvodu
Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
H302 – Škodlivý po použití
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318– Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412– Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P301+P312- Po použití: ak máte zdravotné problémy, okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem35ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu