• Výhodné balenie
Konvalinka 10ml Väčší náhľad

Konvalinka - parfumová kompozícia 200ml

090-030_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky. 

Vôňa: svieža konvalinková 
INCI: parfum 
UFI: UUC1-J970-U00P-7P8H 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

UUC1-J970-U00P-7P8H

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža konvalinková

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2,6,10-TRIMETHYL-9-UNDECENAL, Eugenol, Citronellol, Indole
Alergény: Amyl Cinnamal, Eugenol, Citronellol, Methyl 2-Octynoate, Benzyl Alcohol, Amylcinnamyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Isoeugenol

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu