Vanilkové mlieko 10ml Väčší náhľad

Vanilka - parfumová kompozícia 10ml

0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.
Vôňa: sladká, vanilková 
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,29 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Vôňa: sladká, vanilková

Použitie v produktoch

pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy

Doporučené dávkovanie

kozmetika: 0,1-0,2 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Krajina pôvodu

Balenie

v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
H317 –Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373– Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii, spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo.
H412– Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P312– PO POŽITÍ:Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P333 + P313 –Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.
 
 

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu