• Výhodné balenie
Vanilkové mlieko 10ml Väčší náhľad

Vanilkové mlieko - parfumová kompozícia 200ml

090-062_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov.
Surovina na výrobu kozmetiky. 

Vôňa: sladká, vanilková, mliečna 
INCI: parfum 
UFI: D2U6-49NF-J003-1HTP 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

D2U6-49NF-J003-1HTP

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: sladká, vanilková, mliečna

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

H302– Škodlivý po požití.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301 + P312– PO POŽITÍ:Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391– Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

 

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu