Banán 10ml Väčší náhľad

Banán - parfumová kompozícia 30ml

090-0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: svieža banánová 
INCI: parfum 
UFI:J4V0-W9WC-T004-56MQ

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

3,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

J4V0-W9WC-T004-56MQ

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža banánová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie

Nebezpečné látky: Benzylsalicylat, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, d-Limonene, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 7-Hydroxycitronellal, Geraniol, Trans-2-Hexenal, Citronellol, Eugenol, Linalool, FOLIONE, Citral, Citronellyl formate
Alergény: 
Benzyl Salicylate, Limonene, Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, Eugenol, Methyl 2-Octynoate, Linalool, Citral, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Cinnamal, Amyl Cinnamal, Farnesol, Benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekárku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah nádobu.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu