Herbal - antialergický 10ml Väčší náhľad

Herbal - antialergický - parfumová kompozícia 30ml

090-018_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.
 
Vôňa: bylinná, kvetinová
INCI: parfum
UFI: 8P02-F9NQ-M000-1HVE

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

 

Viac detailov

Skladom

3,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

8P02-F9NQ-M000-1HVE

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: bylinná, kvetinová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl salicylate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Linalylacetate, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Methylisoeugenol
Alergény: 
Benzyl Alcohol, Limonene, Linalool, Eugenol, Isoeugenol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu