• Výhodné balenie
Orgován 10ml Väčší náhľad

Orgován - parfumová kompozícia 100ml

090-055_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.

Vôňa: svieža kvetinová, orgovánová 
INCI: parfum 
UFI: QNC2-890H-T00C-Q7FP

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI kód

QNC2-890H-T00C-Q7FP

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža kvetinová, orgovánová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Benzylsalicylat, Linalool, Geraniol, d-Limonene, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Citronellol, Benzylcinnamate, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 7-Hydroxycitronellal, Methylcinnamate, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, Eugenol, Nerol, Cinnamalkohol, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Isoeugenol
Alergény: Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Geraniol, Limonene, Amyl Cinnamal, Citronellol, Hydroxycitronellal, Benzyl Cinnamate, Eugenol, Isoeugenol, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Citral, Amylcinnamyl Alcohol, Benzyl Benzoate, alpha-Isomethyl Ionone, Cinnamal, Anise Alcohol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu