Rakytník - parfumová kompozícia 35ml Väčší náhľad

Rakytník - parfumová kompozícia 100ml

0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 
Vôňa: zelená, kvetinová, drevitá 
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

9,39 € s DPH

Viac informácií

INCI
parfum

Charakteristika
Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: zelená, kvetinová, drevitá

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky 

Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
sviečky: max 4 % (v závislosti od konkrétnej vône)
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Krajina pôvodu

Balenie
v sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom

Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 

Varovanie
Nebezpečné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalylacetate, Acetylcedrene,2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Hexyl salicylate, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu