• Výhodné balenie
Typ DOVE - parfumová kompozícia 35ml Väčší náhľad

Typ DOVE - parfumová kompozícia 100ml

090-057_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky. 

Vôňa: aldehydická
INCI: parfum
UFI: RW1X-P8N1-M00A-3CK5 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

RW1X-P8N1-M00A-3CK5

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: aldehydická

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

 

Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, Benzylsalicylat, Citronellol, Geraniol, Phenyl Ethyl Acetate, Eugenol, Coumarin, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, ESTRAGOLE
Alergény: 
Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Coumarin, Benzyl Alcohol, Limonene, Benzyl Benzoate, Citral, Isoeugenol

H315–Dráždi kožu.
H317 –Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318– Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411– Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 –Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu