Zdivočený grep - parfumová kompozícia 30ml Väčší náhľad

Zdivočený grep - parfumová kompozícia 30ml

090-066_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 
Vôňa: citrusová, ovocná, grepová

INCI: parfum 
UFI: YQYE-Y9TF-C00V-YYE8

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

3,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

YQYE-Y9TF-C00V-YYE8

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: citrusová, ovocná, grepová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: d-Limonene, Hexyl Cinnamic Aldehyd, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Linalool, Linalylacetate, Citronellol, Citral, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Damascone Alpha, Beta-pinene
Alergény: Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol , Farnesol

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu