Žihľava - parfumová kompozícia 30ml Väčší náhľad

Žihľava - parfumová kompozícia 30ml

090-0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 
Vôňa: bylinná, žihľavová, skorocelová

INCI: parfum 
UFI: 5MC7-T9V2-N00M-PE94

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

3,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

5MC7-T9V2-N00M-PE94

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: bylinná, žihľavová, skorocelová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Benzylsalicylat, Linalylacetate, Citronellol, Linalool, d-Limonene, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Coumarin, Geraniol, Allylcyclohexylpropionate, Aldehyd C 12 MNA, Citronellyl formate, Hexyl salicylate, Citral, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Eugenol, Geranyl acetate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, ESTRAGOLE
Alergény: Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Linalool, Limonene, Geraniol, Eugenol, Amyl Cinnamal, Coumarin, Citral, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Amylcinnamyl Alcohol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu