Vône do mydiel, kozmetiky a sviečok

Zobrazené produkty

Ľadový vietor 10ml Väčší náhľad

Ľadový vietor - parfumová kompozícia 35ml

0607

Popis vône: svieža fougerová
PParfumová kompozícia - koncentrát do kozmetiky: pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy a do voskových a gélových sviečok.

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Skladom

3,28 €

Viac informácií

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
Bezpečnostný list k stiahnutiu na záložke " K Stiahnutiu"

Popis vône
svieža fougerová

Použitie
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy a do voskových a gélových sviečok

Doporučené dávkovanie
kozmetika 0,1-0,2 %
sviečky max 4 %

Objem
35 ml

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 
Varovanie
H315–Dráždi kožu.
H317 –Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 –Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391– Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.