Vône do mydiel, kozmetiky a sviečok

Zobrazené produkty

Zľava! Čerstvý tropický 10ml Väčší náhľad

Čerstvý tropický - parfumová kompozícia 35ml

0607

Parfumová kompozícia – koncentrovaná zmes

surovina na výrobu kozmetiky a sviečok


Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Skladom

3,28 €

Viac informácií

INCI
parfum
Charakteristika
Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová, ovocná

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
sviečky: max 4 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Krajina pôvodu
Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie
Nebezpečné látky: Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Butylphenyl methylpropional,Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Hexyl salicylate,1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,Linalylacetate, Mentanylacetat, Benzylsalicylat, Hexyl Cinnamic Aldehyd, d-Limonene,2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Ethoxymethoxycyclododecane, Geraniol, Acetylcedrene, Citronellol, Beta-pinene,1,8 - CINEOL
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem35ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu