Vážení zákazníci,

vzhľadom na veľký počet objednávok je aktuálna doba odoslania objednávky do 3 pracovných dní od jej prijatia/prijatia platby.

Usilovne pracujeme na tom, aby sme túto dobu skrátili na minimum.

Ďakujeme za pochopenie.

Mydlovysvet.sk

Zavrieť
Mydlový koncentrát 1l Väčší náhľad

Mydlový koncentrát 1l

080-0557

Mydlový koncentrát je 34%-tná aktívna koncentrovaná báza zložená z povrchovo aktívnych látok na domácu výrobu šampónov, sprchových gélov, tekutého mydla alebo prípravkov do kúpeľa. 
Z 1 litra koncentrátu jednoduchým spôsobom vyrobíte až 5 litrov vysoko aktívneho prípravku osobnej hygieny. Pridáte len vodu, konzervant a môžete primiešať esenciálne oleje, vône a farby podľa vlastného výberu. 

INCI: viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“ 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Dočasne vypredané

8,15 € s DPH

Viac informácií

INCI

Viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

Vzhľad: číra až mierne zakalená viskózna kvapalina

Farba: bezfarebná

Vôňa: slabá

Rozpustnosť: s vodou miešateľný

pH: 6.0 – 7.0

Viskozita (25 °C): 2000 – 6000 cps

Účinky v kozmetike

  • Má čistiace účinky na pokožku.

  • Pridaním aktívnych kozmetických surovín je možné vytvoriť vlastné kozmetické produkty s požadovanými vlastnosťami.

Použitie v kozmetických produktoch

Šampóny, sprchové gély, tekuté mydlá, prípravky do kúpeľa

Ide o koncentrát, ktorý je nutné riediť

2 diely koncentrátu + 8 dielov vody až 

4 diely koncentrátu + 6 dielov vody

Postup výroby

  1. Mydlový koncentrát nalejte do vhodnej nádoby spolu s vodou (príp. s výluhom z byliniek) v pomere 15-25% : 85-75% (koncentrát : voda/výluh z byliniek).

  2. Pridajte esenciálny olej alebo vôňu max. do 0,5% celkového objemu, konzervant a príp. aj farbu a ďalšie kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry. Miešajte ručne po dobu 10–15 minút, kým nie je zmes homogénna a hladká.

  3. Za stáleho miešania pridávajte do zmesi vákuovú soľ až do zhustnutia zmesi na požadovanú konzistenciu.

  4. Vyrobený produkt naplňte do vybraných obalov.

Upozornenie

Pridané prísady (esenciálny olej/vôňa, farba, výluh, aktívne látky atď.) môžu zmeniť konzistenciu finálneho produktu tak, že ho už nebude možné viac zahustiť. Preto odporúčame vyskúšať si ich vopred na malej vzorke.

Súvisiace recepty na našom blogu

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

V plastovej fľaši so šróbovacím uzáverom.

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1272/2008

 

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli,  Aminy, koko alkyldimethyl, N-oxidy

H315 – Dráždi kožu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

K stiahnutiu