Citrónová silica 10 ml Väčší náhľad

Citrónová silica 10ml

0609

Citrónová silica; 100 % prírodná; 10 ml
na kozmetické účely 

Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

1,20 € s DPH

Viac informácií

INCI
CITRUS LIMON PEEL OIL

CAS
84929-31-7

Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok. Olej je získavaný z čerstvej kôry citrónov z citrónovníka Citrus Limon.
Vôňa: ľahká, svieža, citrusová

Vzhľad: číra kvapalina bez usadenín a mechanických nečistôt (malé množstvo jemnej usadeniny nie je na závadu)
Farba: žltá
Vôňa: charakteristická citrónová
Hustota (pri 20 °C): 0,8430 - 0,8580 g/cm3
Bod vzplanutia: 49 oC

Účinky v kozmetike

  • Má antioxidačné vlastnosti, pomáha v boji s voľnými radikálmi, ktoré by mohli poškodiť kožné bunky.
  • Má anti-aging vlastnosti, spomaľuje starnutie pokožky a rozjasňuje pleť.
  • Pôsobí protizápalovo, upokojuje pokožku.
  • Pre svoje čistiace a sťahujúce vlastnosti je účinná na pokožku so sklonom k akné, pomáha regulovať tvorbu kožného mazu a predchádzať vzniku akné.
  • Má bieliace účinky na pleť, pomáha vyrovnávať tón pleti a predchádzať vzniku škvŕn.
  • V aromaterapii sa používa pre svoje relaxačné a upokojujúce účinky, pomáha navodiť duševnú pohodu a rovnováhu.


Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp


Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Nebezpečné zložky: D-Limonen, citral, beta-Pinen, gama-Terpinen, alfa-Pinen, geraniol

Balenie:
v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom

Upozornenie:
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu, zoznam alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Súvisiace recepty na našom blogu

Masky na tvár

Prírodná bieliaca zubná pasta

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Nebezpečné látky: citral, beta-Pinen, gama-Terpinen, alfa-Pinen, geraniol
H226– Horľavá kvapalina a pary.
H304– Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410– Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210– Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233- Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P261- Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+ P310– PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303+P361+P353– PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P331– Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313- Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 + P364- Kontaminovaný odev vyzlečte. A pred ďalším použitím vyperte.
P403 + P235- Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu