Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky CLEAR CRYSTAL - parfumová kompozícia 10ml

091-002_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov.
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu BRIGHT CRYSTAL VERSACE. 

Vôňa: svieža zelená, ovocná, kvetinová
INCI: parfum
UFI: A4U6-N9AU-U00K-PVDR 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

A4U6-N9AU-U00K-PVDR

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža zelená, ovocná, kvetinová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Kolínska voda: 5 %
Toaletná voda: 8 %
Parfumová voda: 18 %
Parfum: 38 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal, MAYOL, Damascone Alpha, Citronellol, Nerolidol, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalool, d-Limonene
Alergény: Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Limonene, Benzyl Alcohol, Geraniol, Citral, Eugenol, Cinnamal, Cinnamyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu