Luxusné parfumy do mydiel a kozmetiky

Zobrazené produkty

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET - parfumová kompozícia 10ml

0608

Parfumová kompozícia – koncentrovaná zmes
Kvalitná imitácia značkového parfumu COCO MADEMOISELLE COCO CHANEL
surovina na výrobu kozmetiky, výroba toaletnej a parfumovanej vody a parfumu
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Skladom

1,48 €

Viac informácií

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: chypre, orientálna, kvetinová

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
sviečky: max 4 % (v závislosti od konkrétnej vône)
kolínska voda: 5 %
toaletná voda: 8 %
parfumová voda: 18 %
parfum: 38 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Návod na výrobu liehovej kozmetiky nájdete na našom blogu.
Krajina pôvodu
Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
H315–Dráždi kožu.
H317 –Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 –Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391– Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu