Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky SLEEPING BEAUTY - parfumová kompozícia 10ml

0713

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, sviečok, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu CHLOÉ
Vôňa: kvetinová, pudrová, drevitá 
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,48 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová, pudrová, drevitá

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky,  toaletné a parfumované vody, parfumy
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
sviečky: max 4 %
kolínska voda: 5 %
toaletná voda: 8 %
parfumová voda: 18 %
parfum: 38 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Krajina pôvodu
Balenie
v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie
Nebezpečné látky: Benzylsalicylat, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Citronellol, Geraniol, Butylphenyl methylpropional, d-Limonene, Dodecanal, Coumarin, 1,8 - CINEOLE

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Použitie do sviečokÁno
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu