Mydlová hmota s kozím mliekom 1kg Väčší náhľad

Mydlová hmota s kozím mliekom 1kg

010-0521

Kvalitná nepriehľadná mydlová hmota CRYSTAL GOAT´S MILK má rastlinný základ a je vyrobená s prídavkom kozieho mlieka. Slúži k domácej výrobe mydla. Hmotu stačí roztopiť, pridať farbu, vôňu, naliať do formy, nechať stuhnúť a mydlo je hotové.

INCI: viď špecifikácia v záložke "K stiahnutiu"

Surovina na výrobu kozmetiky
Viac informácií v detaile produktu.

Viac detailov

Skladom

6,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

uvedené v špeciifkácii, ktorú si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu"

Charakteristika

  • Mydlová hmota má rastlinný základ.
  • Obsahuje kozie mlieko, ktoré má vysoký obsah vitamínov, hlavne vitamínu E a minerálnych látok a je bohaté na mliečne tuky, čo z neho robí ideálny hydratačný prípravok. Zároveň pokožku vyživuje.
  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikajúcu hydratáciu a zachováva na pokožke príjemný pocit.
  • Slúži k domácej výrobe nepriehľadných mydiel rôznych tvarov.
  • Je možné zafarbiť ju pomocou farieb, navoňať parfumami alebo silicami.
  • Vynikajúca stálosť farieb aj pri dlhodobom udržiavaní vysokej teploty.
  • Vhodná na krájanie alebo tvarovanie.
  • Výborne pení.
Vzhľad: pri 25°C pevná látka
Farba: takmer biela, nepriehľadná
Vôňa: mierna, charakteristická – umožní vyniknúť pridanému parfumu alebo silici
Penivosť: dobrá
Stabilita: vysoko stabilná i v prípade, že sa uchováva dlhšiu dobu pri vysokej teplote
Rozpustnosť: vo vode miešateľná
Bod tuhnutia/rozmedzie tuhnutia : cca. 100 °C
pH: cca. 10,5 ( 20 °C)

Využitie v kozmetických produktoch

tuhé mydlá

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

nakrájaná na kúsky rôznych veľkostí v plastovom vrecku

Upozornenie

Upozorňujeme, že môžu existovať mierne rozdiely vo farbe v závislosti na konkrétnej šarži.

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

Návody na výrobu mydla

nájdete na našom blogu

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Sodium laurate, Sodná soľ laurylether síranu

H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

List

Hmotnosť1kg

K stiahnutiu