Broskyňa 35ml Väčší náhľad

Broskyňa - parfumová kompozícia 200ml

0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 
Vôňa: svieža ovocná, broskyňová 
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Dočasne vypredané

13,69 € s DPH

Viac informácií

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
Bezpečnostný list k stiahnutiu na záložke " K Stiahnutiu"

Popis vône
svieža ovocná, broskyňová

Použitie
Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy a do voskových a gélových sviečok

Doporučené dávkovanie
kozmetika 0,1-0,2 %
sviečky max 4 %

Objem
200 ml

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 

Varovanie
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekárku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah nádobu.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu