• Výhodné balenie
Broskyňa 35ml Väčší náhľad

Broskyňa - parfumová kompozícia 200ml

090-006_200

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.

Vôňa: svieža ovocná, broskyňová 
INCI: parfum 
UFI: 9N33-V9YW-V00Y-YQMY

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

16,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

9N33-V9YW-V00Y-YQMY

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža ovocná, broskyňová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Linalool, d-Limonene
Alergény: 
Linalool, Limonene, Citral, Geraniol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekárku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah nádobu.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu