Capuccino 10ml Väčší náhľad

Capuccino - parfumová kompozícia 10ml

090-007_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.

Vôňa: vôňa cappucina 
INCI: parfum 
UFI: JAG6-V9CU-8007-AUYM

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

Parfum

UFI

JAG6-V9CU-8007-AUYM

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: vôňa cappucina

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie 

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, Coumarin, PIPERONAL, Allyl phenoxyacetate, Eugenol, Metylsalicylat

Alergény: Hexyl Cinnamal, Coumarin, Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol, Benzyl Benzoate, Anise Alcohol, Farnesol, Limonene

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu