• Výhodné balenie
Čučoriedka + černica 35ml Väčší náhľad

Čučoriedka + černica - parfumová kompozícia 100ml

090-005_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
 
Vôňa: čučoriedková, černicová 
INCI: parfum 
UFI: 85G2-099T-C00N-U7CA

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

85G2-099T-C00N-U7CA

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: čučoriedková, černicová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %ň

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: d-Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol, ESTRAGOLE, ldehyd C 12 MNA, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Beta-pinene
Alergény: Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Cinnamate, Cinnamyl Alcohol, Eugenol, Methyl 2-Octynoate

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H341 – Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu