• Výhodné balenie
Typ NIVEA - parfumová kompozícia 35ml Väčší náhľad

Typ NIVEA - parfumová kompozícia 100ml

090-058_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: citrusová  
INCI: parfum 
UFI: R110-292P-P00P-3EG3

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

9,70 € s DPH

Viac informácií

 

INCI

parfum

UFI

R110-292P-P00P-3EG3

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: citrusová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: d-Limonene, Citronellol, Benzylsalicylat, Geraniol, Linalool, PIPERONAL, 7-Hydroxycitronellal, Geranyl acetate, Coumarin, Citral, Eugenol
Alergény: Limonene, Citronellol, Geraniol, Benzyl Salicylate, Linalool, Hydroxycitronellal, Coumarin, Citral, Eugenol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Farnesol, Isoeugenol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu