Svieže prádlo - parfumová kompozícia 10ml Väčší náhľad

Čistá sviežosť - parfumová kompozícia 10ml

090-071_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: svieža kvetinová, zelená, drevitá  
INCI: parfum 
UFI: XD9N-F9U5-D00Q-HYF9

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

XD9N-F9U5-D00Q-HYF9

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža kvetinová, zelená, drevitá  

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl salicylate 4-tert-Butylcyclohexyl acetate reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8aoctahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one 2-Methylundecanal Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Linalool Geraniol Citronellol 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal Linalylacetate Nerol Delta- Damascone Reaction mass of isopentyl salicylate and 2-methylbutyl salicylate Eugenol 1,8-Cineole 

Alergény: alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Limonene, Citral, Benzyl Alcohol 

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280 – Noste ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa štátnych predpisov.

 
 

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu