Sada na výrobu tekutého mydla a šampónu Väčší náhľad

Sada na výrobu tekutého mydla a šampónu

Sada obsahuje ingrediencie potrebné na výrobu 1 litru tekutého mydla, šampónu, sprchového gelu  alebo peny do kúpeľa.

Viac detailov

Skladom

1,95 € s DPH

Zvoľte si variant

Pred pridaním do košíka si vyberte variant

Viac informácií

Sada obsahuje:

 

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 

Nebezpečenstvo

H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P332+313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

List

Sada na výrobuTekutého mydla a šampónu